Vrátenia a reklamácie

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od zadania objednávky (ak nie je v týchto VOP uvedené inak) až do uplynutia 14-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť prevzatím tovaru. Pre účely tohto článku sa tovar považuje za prevzatý zo strany spotrebiteľa: (i) ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (ii) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo (iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu takéhoto tovaru.

8.2 Právo odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ u predávajúceho uplatniť listom na túto adresu: Hlavná 1081, 925 03 Horné Saliby, alebo elektronicky na emailovú adresu info@wantedshop.sk, pričom spotrebiteľ môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 8.1.

8.3 Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať tovar späť predávajúcemu na túto adresu : Hlavná 1081, 925 03 Horné Saliby, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety je dodržaná, ak bol, najneskôr v 14. deň, tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ.

8.4 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Za zaobchádzanie s tovarom nad rozsah uvedený v predchádzajúcej vete, sa bude (okrem iného) považovať vrátenie tovaru, ktorý (i) nie je v originálnom obale, (ii) je bez ochranného puzdra (ak bolo súčasťou dodávky), (iii) je bez príslušenstva, ktoré bolo súčasťou dodávky, (iv) z ktorého boli odstránené etikety alebo štítky, (v) z ktorého boli odstránené ochranné prvky (napr. nálepky na skle okuliarov), (vi) je bez návodu na použitie alebo iných priložených informácii. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi poistiť zásielku, ktorou bude tovar doručovať naspäť predávajúcemu.

8.5 Platby, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijal predávajúci, spotrebiteľovi vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako spotrebiteľ doručí tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar zaslal predávajúcemu späť, pričom ak: (a) spotrebiteľ cenu tovaru uhradil bezhotovostne, kúpna cena mu bude vrátená na účet, z ktorého bola kúpna cena uhradená, ak spotrebiteľ písomne nepožiada predávajúceho, aby vrátil kúpnu cenu na iný účet; alebo (b) spotrebiteľ cenu tovaru uhradili na dobierku, kúpna cena bude spotrebiteľovi vrátená na účet, ktorý uvedie v odstúpení od zmluvy alebo predávajúceho o ňom informujete neskôr v písomnej podobe.

8.6 Platby, ktoré má predávajúci vrátiť spotrebiteľov podľa článku 8.5 predávajúci zníži o: (a) dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný zo strany predávajúceho); (b) sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v zmysle článku 8.4.

 

9. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

9.1 Na všetok tovar zakúpený na webstránke poskytuje predávajúci spotrebiteľovi záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy tovar spotrebiteľ prevezme

9.2 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej spotrebiteľ tovar nemohol používať z dôvodu jeho záručnej opravy.

9.3 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na tovare vznikli:

(a) mechanickým poškodením tovaru spotrebiteľom;

(b) použitím tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

(c) iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

(d) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s podmienkami použitia výrobcu tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami;

(e) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;

(f) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;

(g) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci;

(h) úpravou tovaru zo strany iného subjektu ako je predávajúci alebo ním poverená osoba. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

9.4 Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu tovaru na adrese https://www.wantedshop.sk

9.5 Pri reklamácii tovaru je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu: (a) samotný reklamovaný tovar so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo spolu s tovarom spotrebiteľovi doručené; (b) faktúru za tovar; a (c) reklamačný list, ktorý musí obsahovať: (i) meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail spotrebiteľa; (ii) číslo objednávky a dátum, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený; (iii) označenie reklamovaného tovaru (napríklad výrobným číslom); (iv) popis závady na reklamovanom tovare; (v) preferovaný spôsob vybavenia reklamácie podľa článku 9.9.

9.6 Ak si spotrebiteľ objedná viac tovarov, ktoré sú dodané v jednom celku, nároky z vád týkajúce sa jedného z týchto tovarov nespôsobujú, že by mal spotrebiteľ nároky z vád aj k ostatným tovarom bez vád.

9.7 Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám, ktoré spotrebiteľ označil v reklamačnom liste.

9.8 Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie podľa článku 8.6 a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

9.9 Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z nasledujúcich práv si uplatní, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľa: (a) ak ide o odstrániteľnú vadu: (i) predávajúci vadu bez zbytočného odkladu, včas a riadne odstráni; alebo (ii) vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na žiadosť spotrebiteľa vymení, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; alebo (iii) vadný tovar alebo súčasť tovaru, ak sa vada týka iba takejto súčasti, predávajúci na základe vlastného rozhodnutia vymení v prípade, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti; (b) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo o odstrániteľnú vadu, pre ktorú spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že sa vada opakuje alebo má tovar väčší počet vád: (i) predávajúci tovar vymení; alebo (ii) spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy. (c) ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, v prípade výmeny tovaru začne na nový tovar plynúť záručná doba odo dňa prevzatia takéhoto nového tovaru.

9.10 Ak reklamáciu tovaru spotrebiteľ uplatní: (a) počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu spotrebiteľa zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci od spotrebiteľa nebude vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie; (b) po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci takúto reklamáciu zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

9.11 Predávajúci týmto spotrebiteľa riadne poučil o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z §622 (článok 9.9(a) vyššie) a z §623 (článok 9.9(b), 9.9(c) vyššie) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením zmluvy spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

9.12 O vybavení reklamácie bude predávajúci spotrebiteľa informovať e-mailom, telefonicky a/alebo písomne formou listu a zároveň mu o reklamácii vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.